ATT DRIVA KVALITETSREGISTERIT

Fungerande IT är en förutsättning för att kvalitetsregister ska kunna samla in, analysera och presentera data. För detta krävs IT-system som klarar allt detta på ett bra sätt, som gör det säkert och lagligt, och som har möjlighet att utbyta information med övriga system inom vården.

IT-STÖD FÖR BÄSTA UTDATA

IT spelar en viktig roll både för inrapportering från en vårdgivare till ett register, och utdata från registret till sina målgrupper.

 

REGISTRETS TEKNISKA LÖSNINGAR

Vården rymmer i dag tusentals IT-system. En förutsättning för automatisk dataöverföring är att dessa kan kommunicera med varandra. Det är därför viktigt att i möjligaste mån hålla nere antalet system utan att ta bort nödvändiga funktioner. Det blir också orimligt kostsamt och resurskrävande om varje register ska utveckla egna tekniska lösningar. Här har Registercentrumorganisationerna, RCO, en viktig stödjande funktion.

Mer information om teknisk infrastruktur hittar du i fördjupningsdelen.Plattform
Vid val av registerplattform bör man utgå från registrets behov, nu och i framtiden. Plattformen ska vara stabil, säker samt utformad för att kunna kommunicera enligt gällande standarder och förenkla arbetet mot syftet med registret. Exempelvis ska det vara enkelt att generera nya in- och utrapporteringsformulär.


Indata
De flesta register hämtar data från många olika källor, till exempel journalsystem, laboratoriedata och Mina vårdkontakter. Det vanligaste sättet att samla in data till kvalitetsregister är i dag via webbformulär. Mallar i journalsystemen med möjlighet till direktöverföring till kvalitetsregistret är på frammarsch och förväntas bli allt vanligare.


Hemsida
En publik del av hemsidan är en viktig kanal för att kunna marknadsföra sitt kvalitetsregister och sprida relevant information. Hemsidan bör även, med inloggning, kunna tillhandahålla anpassad data för olika målgrupper. Andra sätt för registret att kommunicera kan vara att erbjuda prenumeration på utdata till e-post och publicering i gemensamma portaler som till exempel kvalitetsportal.se.


Säkerhet
Registrets plattform ska använda SSL (Secure Sockets Layer) för säker internetkommunikation. Datainspektionen och Post- och Telestyrelsen ger ut flera riktlinjer och rekommendationer för såväl säker internetkommunikation i allmänhet som för vårdens kvalitetsregister i synnerhet. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 ska överföring av patientuppgifter via internet kunna ske, under stark autentisering, så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Det är också viktigt att det finns avtal som reglerar service och back-up för IT-system och IT-plattform.

MARIE RÖLLGÅRD OM STRUKTURERAD DATAFÅNGST

TITTA PÅ INTERVJU

REKOMMENDERADE IT-TJÄNSTER


Här har vi listat exempel på ett antal tjänster som Nationella kvalitetsregister kan ha nytta av att använda.

 • Öppna jämförelser (ÖJ)

  SKL och Socialstyrelsen har gjort en överenskommelse om att i samverkan publicera lättillgängliga och överskådliga jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

  Den största delen data i ÖJ kommer från Nationella kvalitetsregister. Avsikten är framförallt att jämföra landstingen, men i många fall visas även utvecklingen för riket över tid. Ett flertal indikatorer redovisas även på sjukhus- och kliniknivå. Från och med 2015 kommer all data till ÖJ att finnas i Vården i siffror.

 • Vården i siffror (VIS)

  Vården i siffror är ett verktyg för dem som följer upp och analyserar mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård.

  Genom att visa så kallade indikatorer från olika källor på en gemensam webbplats, ger Vården i siffror underlag för dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

  Källsystemen är bland annat Nationella kvalitetsregister, databaser från Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsens hälsodataregister.

  Register och källsystem ansluter till Vården i siffror genom en standardiserad teknisk lösning inom ramen för Nationell e-hälsa.

  Mer information om Vården i siffror hittar du i fördjupningsdelen.

 • Mina vårdkontakter (MVK)

  Genom 1177 Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter finns nu praktisk tillämpning av patientmedverkan till Nationella Kvalitetsregister. Detta innebär bland annat ett sätt för register att säkert hämta patientrapporterade mått och möjlighet att skicka meddelanden via personlig inkorg på MVK.

  Mer information om anslutning till Mina vårdkontakter hittar du i fördjupningsdelen.

 • Adressregister (HSA)

  HSA är en elektronisk katalogtjänst där anställda i vården finns registrerade.
 • Säker IT (SITHS)

  SITHS är en säkerhetslösning baserad på vad som är registrerat i HSA och uttryckt i ett smartcard som används för identifiering vid inloggning i olika datasystem.
 • Samkörning via Socialstyrelsen

  Socialstyrelsens registerservice bistår med samkörningar med andra hälsodataregister, såsom födelseregistret, dödsfallsregistret och läkemedelsregistret. Detta kan till exempel användas för kvalitetskontroll eller vid beräkning av täckningsgrad.

 

NATIONELL E-HÄLSA


Socialdepartementets initiativ Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Målsättningen är bland annat att all vårdinformation ska ha en enhetlig struktur och terminologi, och att ta fram nödvändiga nationella IT-tjänster som möjliggör standardiserad och säker överföring av information mellan system. På nationell nivå samverkar ett antal organisationer.

Socialdepartimentets
initiativ: Nationell eHälsa
Målsättning: Tillgänglig
och säker information

UTMANINGAR KRING INSAMLING AV DATA

Enhetlig terminologi

Enhetlig terminologi möjliggör jämförelser, minimerar risken för olika tolkning av vad som avses och lägger grunden för automatisk överföring av data. Svensk hälso- och sjukvård har här ett stort pågående arbete som Nationella kvalitetsregister naturligtvis ska främja i största möjliga mån. Officiella beteckningar som Nationellt fackspråk, med bland annat ICD-koder för diagnoser, ska om möjligt användas. Via Socialstyrelsen hemsida kan ni ta del av de termkataloger och klassifikationer som ska användas i sjukvården.

Dubbelregistrering

I dag är det ovanligt att alla uppgifter ett register behöver finns i gängse vårddokumentation. Det återstår också mycket arbete innan en enhetlig terminologi används överallt inom svensk hälso- och sjukvård. Vårddokumentationen är i grund och botten skapad för att dokumentera vården av den enskilda patienten, samtidigt som syftet med registren är att stödja vården i uppföljning av den kliniska processen. Registrering i kvalitetsregister måste matchas med den faktiska kliniska processen, samtidigt som informationen struktureras för jämförelser, förbättringsarbete och forskning. Det är då ofrånkomligt att ett merarbete uppstår. Mer information om dubbelregistrering hittar du i fördjupningsdelen.

Vad kan vi som styrgrupp göra?

Registren kan i dag minimera merarbetet för verksamheten genom att:
 • Verka för användning av Nationellt fackspråk och Nationell informationsstruktur.
 • Hämta det som går att hämta ur gängse vårddokumentation.
 • Skapa tydliga, lättanvända inmatningsformulär som inte är öppna för olika tolkningar.
 • Utbilda och säkerställa att de som matar in uppgifter förstår hur de ska göra och vad som avses.
Trots extra arbete med registrering har fler och fler verksamheter valt att ansluta sig till Nationella kvalitetsregister. Man har bedömt att verksamheten och patienterna tjänar på det. Allteftersom svensk hälso- och sjukvård får till automatisk dataöverföring blir vinsten med registren större och ännu fler verksamheter kommer att vilja ansluta sig. Mer information om förenklad datainsamling hittar du i fördjupningsdelen.