ATT DRIVA KVALITETSREGISTERREGELVERK

Rent juridiskt är ett kvalitetsregister en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. Detta uppdrag förhåller sig till flera regelverk som styr vad vi får och inte får göra.

 

VAD STYR REGELVERKEN?

Klicka i bilden för att lära dig mer om hur regelverken styr hur vi får inhämta och använda information om patienterna, samt vår skyldighet att skydda uppgifter och säkerställa patienternas rättigheter.

 

VILKA REGELVERK PÅVERKAR OSS?

Klicka i bilden nedan för att lära dig mer om den centrala lagstiftningen för hur man får hantera uppgifter i Nationella kvalitetsregister, och i vilken ordning de tillämpas.

 • 1 Patientdatalagen

  I patientdatalagen 7 kap finns särreglering kring Regionala och Nationella kvalitetsregister. Det är de regler som finns där som först och främst gäller. Mer information om patientdatalagen hittar du i fördjupningsdelen.
 • 2 Patientdatalagen (övriga regler)

  Är en fråga som berör nationella kvalitetsregister inte särreglerad i 7 kap patientdatalagen så gäller övriga regler som finns i patientdatalegen. Mer information om patientdatalagen hittar du i fördjupningsdelen.
 • 3 Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:14

  Till patientdatalegen finns Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:14 som reglerar informationshantering. Tillämpliga delar gäller för kvalitetsregister.
 • 4 Personuppgiftslagen

  Först när en fråga inte är reglerad i patientdatalagen eller annan särreglering blir personuppgiftslagen, PUL, tillämplig. Mer information om personuppgiftslagen hittar du i fördjupningsdelen.