ATT DRIVA KVALITETSREGISTERROLLER OCH ANSVAR

Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en nödvändig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. Registren finansieras av stat och landsting och byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin verksamhet. Tillsammans utgör vi en viktig del för att uppnå bästa möjliga vård för patienterna.


 

HANS KARLSSON OM ATT FÖRBÄTTRA VÅRDEN

TITTA PÅ INTERVJU

 

BÄSTA MÖJLIGA VÅRD

De Nationella Kvalitetsregistren finns till för att vi ska kunna hålla en hög kvalitet inom vården i Sverige. Arbetet ska i första hand komma patienterna till godo och bidra till det underlag som vi samlar in för att skapa en mer individbaserad vård.

Du som arbetar med Nationella Kvalitetsregister har en viktig roll i kvalitetsutvecklingen av vården. Genom ditt arbete kan vi göra den bästa möjliga vården tillgänglig för våra patienter.

Nationella Kvalitetsregister gör det möjligt att sprida information och kunskap om sjukdomar och diagnoser till patienters närstående. Närstående eller anhöriga kan till exempel få eller ha en uppfattning om vilken behandling som har bäst resultat vid en speciell diagnos.

Även allmänheten kan ta del av den information och fakta som vi samlar in. Vi kan på så sätt förmedla en bild av den svenska hälso- och sjukvården som inte bara mäter tillgängliga vårdplatser, utan också beskriver hur sjukvården skapar värde genom att patienternas hälsa förbättras.

 

SOFIA ERNESTAM OM ATT SAMLA IN DATA FÖR PATIENTENS SKULL

TITTA PÅ INTERVJU

VERKSAMHETERNA

Det enskilda registret har ett ansvar att attrahera vårdverksamheter vilket innebär kliniker, professioner, specialister och forskare. Ditt register är beroende av att verksamheterna är engagerade för att ni ska få tillgång till patienternas data. Verksamheterna kommer endast vilja delta i de register där man direkt ser nyttan av att vara med vilket ofta handlar om kopplingen till den egna verksamheten. Register med en tydlig koppling till verksamhetens förbättringsarbete har därmed större chans att lyckas. Därför måste registren själva stödja och stimulera verksamheterna i arbetet att vilja vara med. Det kan bestå i att hjälpa verksamheter hur de kan analysera resultaten av registerarbetet eller att ta fram metoder för förbättringsarbete.

Verksamheternas engagemang ökar även om registret tar tillvara på deras egna idéer till förbättringsarbete. Därför bör utformning av registrets innehåll och design göras i samarbete med verksamheterna. Eftersom samarbetet med verksamheter är så avgörande för registret kan det vara en god idé att se till att registrets medlemmar har väl förankring i de professioner som berörs och att samarbeta med eventuella specialistföreningar.

PÄR STATTIN OM ORGANISERING AV VERKSAMHETEN

TITTA PÅ INTERVJU

 

NATIONELLA KVALITETSREGISTER

I kvalitetsregistervärlden finns det förutom själva registren också flera olika grupper med olika funktioner, både nationella och regionala.

Klicka i bilden nedan för att läsa om organisationens olika delar, samt de interna rollerna inom ett register.

 

STAT OCH LANDSTING

Stat och landsting står bakom finansieringen av de Nationella Kvalitetsregistrens drift och utveckling. Registren är idag främst landstingens ansvar men de är ett frivilligt komplement till det ordinarie vårdarbetet.

De överenskommelser som staten har tecknat med Sveriges Kommuner och Landsting syftar till att:

  • Förbättra och oka användningen av kvalitetsregister i vården.
  • Öka registreringen i registren.
  • Förbättra kvaliteten på̊ registerdata.
  • Förenkla inmatningen i register samt att få fler verksamhetschefer i vårdverksamheterna att använda kvalitetsregister i det lokala kvalitetsarbetet.

 

 

Registret i relation till centralt personuppgiftsansvarig

En myndighet inom hälso- och sjukvården måste alltid vara ansvarig för personuppgifterna i varje register. Varje kvalitetsregister hör därför formellt till en myndighet, som till exempel ett landsting eller en förvaltning inom ett landsting.

Myndigheten som är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) ansvarar för:

  • Att personuppgifterna på den centrala registernivån hanteras på ett rättssäkert sätt.
  • Utbetalning av medlem till de Nationella Kvalitetsregistren.