Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

Här får du grundläggande kunskaper om bland annat roller och ansvar, juridik och kvalitetsregisterorganisationen. Utbildningen vänder sig till registerhållare, registerkoordinatorer, medlemmar i en styrgrupp för ett Nationellt Kvalitetsregister och företrädare för CPUA-myndigheter. Utbildningen kan också vara användbar för forskare och studenter.

1. Om Nationella Kvalitetsregister

Övergripande om vad ett Nationellt Kvalitetsregister är, om finansiering, hur registret certifieras och följs upp.

Öppna  ⇨

2. Organisation och roller

Beskrivning av organisationen för kvalitetsregister som omfattas av enheter med nationella, regionala och lokala uppdrag.

Öppna  ⇨

3. Juridik och etik

Nationella Kvalitetsregister omfattas av gällande lagstiftning kring personuppgifter, sekretess, bokföring, jäv och etik.

Öppna  ⇨

4. IT och visualisering av data

Insamlad data måste hålla hög kvalitet för att vara användbar i både kvalitetsarbete och forskning. Väldefinierade variabler är viktigt.

Öppna  ⇨

 

5. Kvalitetsregister och kunskapsstyrning

De Nationella Kvalitetsregistren är viktiga fundament i systemet för kunskapsstyrning, för en jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Öppna  

6. Forskning och industrisamverkan

Forskning som baseras på kvalitetsregisterdata ökar och intresset från industrin att samverka är stort. Sekretess- och etikprövning ska alltid göras.

Öppna  ⇨

7. Patienter

Upplevelserna från patienter i den allmänna hälso- och sjukvården och i den kommunala hälso- och sjukvården är viktiga för uppföljning av kvaliteten i verksamheterna. Material för att underlätta patientinformationen finns här.

Öppna  ⇨