3 december 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Juridik och regelverk för kvalitetsregister

Här hittar du information om lagar och regelverk för Nationella Kvalitetsregister.

Dataskyddsförordningen, GDPR 

En ny dataskyddsförordning, GDPR, infördes den 25 maj 2018. GDPR påverkar registrens arbete i flera avseenden, exempelvis patientinformation och rutiner för incidenthantering.

Rekommendationer till Nationella Kvalitetsregister inför GDPR (PDF)

Mallar för informationsskyldighet

Kansliet för Nationella Kvalitetsregister har tillsammans med verksamhetsföreträdare tagit fram mallar för den informationsskyldighet som både rapporterande vårdgivare och kvalitetsregister har för sin respektive behandling av personuppgifter i kvalitetsregister. Mallarna är anpassade till de nya informationskrav som GDPR för med sig och lämpar sig för foldrar, affischer, hemsidor och kallelser etc.

Styrgrupper och registerhållare för kvalitetsregister förutsätts i samverkan med regionala registercentrum och regionala cancercentrum aktivt stödja rapporterande vårdgivare med detta underlag för informationsinsatser till patienter som registreras i kvalitetsregister.

Mallar - information till patienter om deltagande i Kvalitetsregister (Word)

Centralt personuppgiftsansvar

Detta dokument beskriver central och lokal behandling av personuppgifter för Nationella Kvalitetsregister och vad det innebär för registerorganisationerna.
Syftet är att reda ut vissa begrepp och att ge en bild av hur ett samarbete mellan landstingens verksamhet och registren kan och bör se ut.

Centralt personuppgiftsansvar, kvalitetsregister (PDF)

Här är ett exempel på uppdragsbeskrivning mellan centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) och registerhållare som Karolinska universitetssjukhuset har tagit fram. För att dra full nytta av den kan du också läsa en handbok från QRC Stockholm.

Förberedelse för e-tjänstekort

Samtliga HSA-administratörer (de som administrerar utgivning av kort) i landsting och kommun, har fått information att man bör prioritera registeranvändare för att påskynda utfärdandet utförandet av e-tjänstekort. E-tjänstekort är den långsiktiga lösningen för säker inloggning. Även om vissa register skapar temporära lösningar nu, så ska en övergång till kortinloggning ske. Kompetenscentrum och andra måste därför prioritera denna utveckling, före utveckling av annan funktionalitet.

Checklistor för dokumentation av kvalitetsregisterarbete

För att underlätta arbetet med att ta fram rutiner för kvalitetsregisterarbete har Registercentrum Syd utarbetat checklistor som hjälp för att skapa en skriftlig dokumentation. Du kan ladda ner dem kostnadsfritt.
OBS! Dessa checklistor är under revidering, ny länk kommer när de är klara.
Kontaktperson hos RC Syd; Kommunikatör Richard Björkman.

Övriga regelverk

I kapitel 7, Patientdatalagen regleras de Nationella Kvalitetsregistren.

Patientdatalagen, 7 kapitlet

Notering i journalen

Region Sörmland har skrivit en rutin för Nationella Kvalitetsregister som framförallt rör notering i journalen om att patienten inte vill bli registrerad och borttagande av patient. Den finns tillgänglig för inspiration.

Rutin för Nationella Kvalitetsregister (PDF)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!