Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Tillgängliga resurser för val av variabler

Idag finns det ett antal olika använd­bara källor att gå till för att välja nya eller förbättrade variabler. Några av dessa är Snomed CT, Term­banken och andra system för klassificering och koder.

Snomed CT

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem för elektroniska dokumentations­system inom vård och omsorg. För närvarande finns drygt 300 000 aktiva begrepp och rekommen­derade termer. Varje begrepp har ett unikt id, och begreppen binds samman av relationer som ordnar dem i flera parallella strukturer. Exempel på områden är kliniskt fynd, åtgärd, organism och kroppsstruktur. Snomed CT ger förutsättningar för it-system att tolka och överföra information genom att både sändare och mottagare kan använda samma begrepp. Socialstyrelsen har översatt drygt 285 000 av begreppen i Snomed CT till svenska. Från och med 2011 förvaltar och utvecklar Socialstyrelsen den svenska versionen. Socialstyrelsen distribuerar både den svenska och den internationella versionen av Snomed CT till användare med licens.

Snomed CT, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens termbank

Termbanken innehåller begrepp inom vård och omsorg. Dessa har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer.

Socialstyrelsen termbank

Variabler från system för klassificering och koder

Socialstyrelsen ansvarar för flera nationella och internationella hälsorelaterade klassifikationer för dokumentering av information om patienter, klienter och brukare. Målet är att olika professioner och verksamheter i vård och omsorg ska använda gemensamma klassifikationer, begrepp och termer så långt det är möjligt.
Klassifikationerna möjliggör uppföljning av orsaker, vilka åtgärder som vidtas, vilka resultat de ger samt hur spridda olika sjukdomar är.

Socialstyrelsens hälsorelaterade klassifikationer är:

  • Diagnoskoder (ICD-10-SE)
  • Diagnoskoder för primärvård (KSH97-P)
  • Diagnoskoder för tandvård (KSH97-T)
  • Åtgärdskoder (KVÅ)
  • Funktionshinder/funktionstillstånd (ICF/ICF-CY)
  • Sekundär klassificering (NordDRG)
  • Kodtextfiler till journal- och informationssystem
Socialstyrelsens klassificiering och koder

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!