6. Forskning och industrisamverkan

De Nationella Kvalitetsregistren utgör värdefulla källor för forskning och innovation. Tillsammans med andra register kan de data som finns i kvalitetsregistren besvara frågeställningar om kliniska resultat, hälsoekonomi och patientsäkerhet.

Forskning

De Nationella Kvalitetsregistren utgör värdefulla källor för forskning och innovation. Registerhållare, styrgrupp och centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) myndighet ska samarbeta kring ulämnande av uppgifter.

Öppna  ⇨

Industrisamverkan

Samverkan mellan industrin och kvalitetsregister bidrar till forskning, produkt- och tjänsteutveckling liksom till uppföljning av effekt, patientsäkerhet och introduktion av såväl medicin-, bio- och laboratorietekniska produkter och tjänster som läkemedel.

Öppna  ⇨