4. IT och visualisering av data

För att uppgifter och resultat från Nationella Kvalitetsregister ska kunna användas i kvalitetsarbete och inom forskning måste de hålla hög kvalitet. Datan ska vara tydligt definierad och variablerna enhetliga och mätbara. Patientrapporterade mått används av de flesta Nationella Kvalitetsregister.

Definiera data

Genom att definiera, kvalitetssäkra och tydligt presentera data skapas goda förutsättningar för att den är komplett, korrekt och standardiserad.

Öppna  ⇨


Variabler

Variablerna i ett kvalitetsregister ska vara väl definierade, enkelt mätbara och validerbara. Målpopulation ska vara tydligt definierd.

Öppna  ⇨

Patientrapporterade mått

Patientrapporterade mått används för att få kunskap om hur patienterna själva upplever sin hälsosituation och den givna vården.

Öppna  ⇨

Framtidens patientrapporterade mått

Enkäter i form av generiska eller sjukdoms-specifika item-banker är framtidens patient-rapporterade mått. Detta ökar jämförbarheten.

Öppna  ⇨

Kvalitetssäkra data

Genom kvalitetssäkrad data mäter man rätt saker med rätt metoder. Registret ska ha kriterier för sin datainsamling.

Öppna  ⇨

IT

Kvalitetsregistren finns i en teknisk infrastruktur där både vårdgivares dokumentationssystem och den egna tekniska plattformen ingår.

Öppna  ⇨