3. Juridik och etik

Arbetet i de Nationella Kvalitetsregistren styrs av gällande lagstiftning kring personuppgifter, sekretess samt kommunal bokföring och redovisning.

Juridik och regelverk

Arbetet ska förhålla sig till gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter, sekretess samt kommunal bokföring och redovisning.

Öppna  ⇨

Centralt personuppgiftansvar

Den centralt personuppgiftsansvariga (CPUA)-myndigheten är genom lag ansvarig för ett kvalitetsregisters personuppgiftshantering.

Öppna  ⇨

Lokalt personuppgiftsansvar

Lokalt personuppgiftsansvar, LPUA, omfattar vårdgivarens ansvar för personuppgiftsbehandling vid inrapportering i registret.

Öppna  ⇨

Jäv

Alla medlemmar i styrgruppen ska deklarera jäv. Det övergripande syftet är att ha ett system för att hantera jäv gentemot huvudmännen.

Öppna  ⇨

Utlämnande av uppgifter till forskning

Uppgifter i ett Nationellt Kvalitetsregister omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess, forskning prövas i Etikprövningsmyndigheten.

Öppna  ⇨

Samverkan

Industrins och internationella aktörers intresse för att samverka med kvalitetsregistren är stort.

Öppna  ⇨