5. Kvalitetsregister och kunskapsstyrning

Sveriges regioner, med stöd av SKR, har etablerat Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla, samordna, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap, för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. De Nationella Kvalitetsregistren är viktiga fundament i systemet och kan användas för uppföljning och kvalitetssäkring av vården.

Kvalitetsregister och kunskapsstyrning

Om Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och etablerat partnerskap med myndigheter.

Öppna  ⇨


Kunskapsstyrning nationellt, sjukvårdsregionalt och regionalt

I systemet för kunskapsstyrning ingår nationella programområden (NPO) och nationella samverkansgrupper (NSG). På den sjukvårdsregionala och regionala nivån finns motsvarande grupperingar.

Öppna  ⇨

Nationella programområden (NPO)

Arbetet i NPO ska bidra i utvecklingen och användningen av kvalitetsregistren. Syftet är att de ska fortsätta bidra till god, jämlik och kunskapsbaserad vård.

Öppna  ⇨