2. Organisation och roller

Organisationen för kvalitetsregister omfattas av enheter med nationella, regionala och lokala uppdrag. Det finns drygt 100 Nationella Kvalitetsregister som finaniseras via överenskommelsen mellan SKR och staten. Från och med 2020 delfinansierar även kommunerna de Nationella Kvalitetsregister de använder.

Den nationella kvalitetsregisterorganisationen

Det finns ett antal grupperingar på nationell nivå som ska säkra att kvalitetsregistren i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppfylla den vision och de fastställda mål som finns i överenskommelsen mellan SKR och staten om Nationella Kvalitetsregister.

Öppna  ⇨

Den regionala kvalitetsregisterorganisationen

Den regionala organisationen består av sex Registercentrumorganisationer (RCO). Där ingår Registercentrum (RC) och Regionala Cancercentra (RCC).

Öppna  ⇨

Kvalitetsregistrets organisation
och roller

Registerhållare, styrgruppsmedlem, patientföreträdare och CPUA-myndigheten är viktiga roller i kvalitetsregisterarbetet.

Öppna  ⇨