Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Nationellt system för kunskaps-styrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstyrning innebär att i vården utveckla, samordna, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap. I det arbetet har Nationella Kvalitetsregister en central roll.

Sveriges regioner, med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), etablerar sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att kunna leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Nationella programområden och nationella samverkansgrupper

Inom kunskapssystemet finns 26 nationella programområden (NPO) och åtta nationella samverkansgrupper (NSG), varav en är samverkansgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

Arbetet i de nationella programområden speglar hela vårdkedjan, från prevention, symtom och kontakt till att utreda, ställa diagnos, behandla/rehabilitera/ge palliativ vård och följa upp. För varje programområde finns ett sjukvårdsregionalt värdskap.

Nationella Kvalitetsregister i de nationella programområdena

Alla Nationella Kvalitetsregister är knutna till minst ett nationellt programområde. NPO ska bidra i utvecklingen av kvalitetsregistren. Syftet är att registren ska fortsätta att utvecklas och bidra till att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård och till visionen för kunskapsstyrningsarbetet.

De nationella programområdena (NPO) består av experter med bred kompetens och representation från samtliga sjukvårdsregioner, som ska leda kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. I deras uppdrag ingår att stödja användning och samordna utveckling av de nationella kvalitetsregistren inom sitt fält.

Integrering mellan de Nationella Kvalitetsregistren och kunskapsstyrningssystemet 

För att kraftfullt kunna arbeta för en integrering mellan de Nationella Kvalitetsregistren och kunskapsstyrningssystemet behövs en samsyn och en gemensam målbild kring vad det innebär i praktiken. Vidare behövs en samsyn kring hur den infrastruktur och kompetens som idag erbjuds via de Nationella Kvalitetsregistren ska tas tillvara inom kunskapsstyrningssystemet. Arbetet med att ta fram den gemensamma målbilden behöver bedrivas i bred samverkan mellan kunskapsstyrningssystemets aktörer.

Läs mer

Indelning av register per nationellt programområde (PDF, nytt fönster)

Kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!