Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Rekommendation om konsolidering av CPUA-myndigheter

I arbetet med framtidens kvalitetsregister övervägs olika alternativ för att främja en enhetligare och mindre komplex organisation. Därför rekommenderar Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister hälso- och sjukvårdsmännen att samla de Nationella Kvalitetsregistren hos färre centralt personuppgiftsansvariga (CPUA) myndigheter.

Beslut att rekommendera konsolidering

En utredning angående en eventuell konsolidering av de centralt personuppgiftsansvariga myndigheterna (CPUA-myndigheterna) för Nationella Kvalitetsregister har pågått under 2019. Ledningsfunktionen har beslutat att rekommendera hälso- och sjukvårdsmännen att:

  • Skapa förutsättningar för samt genomföra en konsolidering av de Nationella Kvalitetsregistrens CPUA-myndigheter, så att det endast finns en CPUA-myndighet i varje sjukvårdsregion. Konsolideringen bör slutföras inom två år.
  • Tillsätta en styrgrupp för konsolideringsarbetet där bland annat huvudmannarepresentanter från Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister finns representerade.

Under förutsättning att Regiondirektörerna ställer sig bakom en konsolidering, ska medel avsättas från Stödfunktionens budget för en nationell projektledare under två år.

Utöver detta åtar sig Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister att stötta den nationella projektledaren i arbetet utifrån de åtagande för Stödfunktionen som finns i Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen om stöd till Nationella Kvalitetsregister.

Samsyn kring behov av förändring

Konsolidering av Nationella Kvalitetsregisters CPUA-myndigheter har under utredningens gång beretts i Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket. Nätverket ställer sig positivt till en konsolidering. Det finns en samsyn i kvalitetsregistersystemet om att det finns ett behov av förändring gällande CPUA-myndigheternas roller och ansvar. Det är viktigt att kvalitetsregister hanteras på ett enhetligt sätt oavsett myndighetens hemvist och att stödet till de Nationella Kvalitetsregistren görs mer lättillgänglig samt att CPUA-myndigheterna samverkar mer och utvecklar verksamheterna i samma riktning.

Juridisk analys

En juridisk analys har genomförts om gällande rätt hindrar en konsolidering av CPUA-myndigheterna. Den analysen visar att några formella juridiska hinder inte föreligger. I den beredningen har Nätverket för juridik och Nationella Kvalitetsregister deltagit.

Fortsatt process

Utifrån Ledningsfunktionens beslut rörande en konsolidering av CPUA-myndigheterna tas frågan vidare till Hälso- och sjukvårdsdirektörerna och Regiondirektörerna för fortsatt beslutsprocess. Med anledning av den rådande situationen inom hälso- och sjukvården på grund av Covid-19 kommer tidsplanen för beslutsprocess och genomförande att flyttas fram. Vi informerar löpande om hur processen fortlöper.

Konsekvensanalys, presentation av CPUA-utredningen

Konsekvensanalys av en konsolidering av centralt personuppgiftsansvariga (CPUA) myndigheter, (PDF, nytt fönster)

Utredning om CPUA-konsolidering

För att ta del av utredningen om CPUA-konsolideringen, maila till: AdminKvalitetsregister@skr.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!