23 augusti 2017
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister 2012–2016

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten tecknade en överenskommelse för en utveckling av Nationella Kvalitetsregister. Syftet med satsningen var att utveckla registren så att deras fulla potential ska realiseras.

Överenskommelsen löpte över fem år, 2012–2016, och gäller finansiering, organisation och åtgärder för att öka användningen i vårdens förbättringsarbete och underlätta registerbaserad forskning.

Bakgrund

Kvalitetsregistren har byggts upp inom vården och av professionerna. Mycket av arbetet har skett ideellt eller med mycket små medel. För att få största möjliga nytta av kvalitetsregistren behövs ett starkare stöd till registerorganisationerna. Syftet med satsningen var att utveckla de Nationella Kvalitetsregistren så att deras potential kan realiseras i vården utveckling.

Man ville åstadkomma:

 • en stabilare och snabbare utveckling av kvalitetsregistren
 • bättre samordning av it-stöd och informatik
 • ökad integration med vårddokumentation för att undvika dubbelarbete
 • tydligare rutiner för hur känsliga uppgifter får hanteras så att patientens integritet säkra
 • tydligare riktlinjer för samverkan mellan registren och industrin.

Önskade effekter av överenskommelsen

 • Ökad kvalitet på data
 • Bättre analyser och återkoppling som stöd för förbättringsarbete.
 • Bättre tillgång till, och användning av, kvalitetsregistren för forsknings- och innovationsändamål.
 • Ökad öppenhet och tillgång till data även för patienter.
 • Bättre och mer jämlik vård
 • Den första utvärderingen gjordes 2014, och den andra utvärderingen 2017.
 • Satsningen har också följts i ett oberoende forskningsprojekt.

Statliga medel

Satsningen finansierades till 70 % av statliga medel, och till 30 % av landstingen. Totalt satsade parterna 260 miljoner 2012 och 320 miljoner för respektive år 2013–2016.

SKL:s stöd

På SKL finns kansliet för Nationella Kvalitetsregister som samordnar det gemensamma arbetet på nationell nivå. Kansliet ansvarar för ansökning- och uppföljningssprocessen för register och registercentrum, och hanterar de ekonomiska resurserna. Kansliet driver även utvecklingsinsatser, ordnar nationella möten och konferenser och fungerar rådgivande vid utveckling av register eller uppbyggnad av nya register.

Nationell registerservice på Socialstyrelsen

På Socialstyrelsen finns nationell registerservice som bidrar till att utveckla kvaliteten på data och deras användbarhet för forskning, uppföljning och verksamhetsutveckling.

Registerservice, Socialstyrelsen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!