Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Stöd till Nationella Kvalitetsregister 2021

SKR och regeringen har träffat en överenskommelse om stöd till fortsatt utveckling av Nationella Kvalitetsregister under 2021.

Överenskommelsen omfattar totalt 186,75 miljoner kronor, där regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 86,75 miljoner kronor.

Medlen ska användas till grundanslag till Nationella Kvalitetsregister, sex registercentrumorganisationer, den nationella stödfunktionen inklusive övergripande nationella aktiveter.

Överenskommelsen för Nationella Kvalitetsregister ingår i den övergripande Överenskommelsen Sammanhållen, jämlik och säker vård.

Överenskommelse Sammanhållen, jämlik och säker vård (PDF, nytt fönster)

Uppnå Vision och mål

I enlighet med årets överenskommelse ska kvalitetsregistrens huvudmän och staten verka för att förändra och vidareutveckla systemet för Nationella Kvalitetsregister så att fastställd vision och mål uppnås.

Parterna är överens om att under 2021 fortsätta arbeta för att genomföra nödvändiga förändringar i kvalitetsregistersystemet och arbeta utifrån den flerårsplan som tagits fram. Parterna ska verka för att i högre utsträckning uppnå förbättrade förutsättningar för registerbaserat förbättringsarbete, samordning av forsknings- och infrastrukturfrågor samt industrisamverkan.

Enligt överenskommelsen har regionerna även ansvar för att de Nationella Kvalitetsregistren integreras i kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården.

Stegvis införande av statsbidrag

För att stärka Registercentrumorganisationernas (RCO) arbete för en förbättrad infrastruktur, samt uppnå bättre möjligheter till utvärdering och uppföljning av kvalitetsregistersystemet, gav regeringen under 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningar och ge förslag till hur medelstilldelning och uppföljning genom ett i förordning reglerat statsbidrag kan utformas. Parterna är överens om att verka för att ett statsbidrag kan införas stegvis från år 2022.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!